Điều khoản sử dụng Meeyland

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Người dùng sử dụng Dịch Vụ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (“Công ty) cung cấp.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website/Ứng dụng, Người dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy chế hoạt động và Điều Khoản Sử Dụng.

Người dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Công ty quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty đăng tải lên giao diện của Website/Ứng dụng mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website/Ứng dụng sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người dùng có thể ngừng việc truy cập Website/Ứng dụng. Để đảm bảo Người dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Công ty.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế hoạt động.

1. Thông tin về Dịch Vụ

1.1 Các Dịch Vụ được Công ty cung cấp tại Website/Ứng dụng bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:

· Cung cấp nền tảng cho Người dùng thực hiện Đăng Tin, đẩy Tin Đăng, làm mới Tin Đăng, đặt banner quảng cáo và giới thiệu thông tin về các công trình, dự án của các chủ đầu tư;

· Sàng lọc Tin Đăng theo nhiều lựa chọn, hỗ trợ Người dùng tìm kiếm Tin Đăng theo đúng nhu cầu; cho phép Người dùng đặt lịch hẹn xem bất động sản; cung cấp công cụ tạm tính lãi suất vay để Người dùng tham khảo;

· Hiển thị Tin Đăng theo dạng lưới và dạng bản đồ, hỗ trợ Người dùng xem Tin Đăng trực quan hơn;

· Kết nối giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin, cung cấp công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến giữa những Người dùng;

· Dẫn chiếu tới các Sản Phẩm hỗ trợ khác của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của Người dùng ví dụ như chạy quảng cáo, quản lý khách hàng (CRM) và trong tương lai sẽ hướng tới cung cấp những tiện ích khác nữa như định giá bất động sản, công chứng, tư vấn thủ tục v.v;

· Quản lý giao dịch, tài khoản, lịch sử truy cập Tin Đăng, các Tin Đăng yêu thích, v.v.;

· Cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan đến thị trường, bất động sản, ví dụ như về quy hoạch, khóa học bất động sản, phong thủy, nội ngoại thất, xây dựng, v.v.

1.2 Các Dịch Vụ có thể được Công ty thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.

1.3 Công ty luôn nỗ lực tối đã để đảm bảo các thông tin, hình ảnh và tài liệu được đăng tải trên Website/Ứng dụng là chính xác và đầy đủ tại thời điểm đăng tải, tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các Tin Đăng và nội dung cũng như tính pháp lý của các thông tin đăng tải khác, các đường dẫn và/hoặc các trang web khác được dẫn chiếu tại Website nhưng được vận hành bởi bên thứ ba.

1.4 Công ty có quyền sửa đổi, xóa bỏ các thông tin, tài liệu được đăng tải trên Website/Ứng dụng mà không cần báo trước, tùy theo quyết định của Công ty và quy định của pháp luật.

1.5 Công ty có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Người dùng, tuy nhiên sẽ được cung cấp và quy định rõ ràng trước khi người dùng tiến hành giao dịch.

1.6 Khi sử dụng tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website, Người dùng có thể nhận thấy điều kiện thực tế có sự sai khác so với kết quả bản đồ và nội dung. Công ty không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn nào của Người dùng trong trường hợp sử dụng các tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website/Ứng dụng.

1.7 Việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến Tin Đăng và các trao đổi, giao dịch (nếu có) giữa các Khách Hàng sẽ phải tuân theo Quy chế hoạt động.

2. Nghĩa vụ của Người dùng khi sử dụng Dịch Vụ

2.1 Người dùng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình quy định tại Quy chế hoạt động và Điều Khoản Sử Dụng này trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.2 Người dùng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Người dùng đăng tải, cung cấp, chia sẻ cho Công ty và/hoặc Người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.3 Người dùng phải tự tìm hiểu và tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, không truy cập được, tham khảo, sử dụng, hay tương tác trên các đường dẫn và/hoặc trang web được dẫn chiếu trên Website/Ứng dụng mà không do Công ty vận hành.

2.4 Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cho phép Người dùng liên hệ, trao đổi với những Người dùng khác. Người dùng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Người dùng hay một bên thứ ba nào khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp, khiếu nại giữa những Người dùng và giữa Người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Người dùng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Công ty để Công ty đưa ra những hỗ trợ kịp thời.

2.5 Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Website và Dịch Vụ, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ.

2.6 Các nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế hoạt động và theo quy định của pháp luật.

Last updated