Chính sách sử dụng Tài khoản ưu đãi Meeyland

1. Giải thích từ ngữ

- Công ty: Là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

- Hệ sinh thái: Là hệ sinh thái Công nghệ - Tài chính Bất động sản bao gồm toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc Công ty có quyền vận hành, khai thác, sử dụng.

- Khách hàng: Là tổ chức, cá nhân có đăng ký tài khoản Meey ID để sử dụng Hệ sinh thái.

- Mã nạp: là 2 dãy ký tự bao gồm số seri và mã code.

2. Quy định về tài khoản ưu đãi

- Tài khoản ưu đãi là tài khoản ghi nhận giá trị từ mã nạp để sử dụng trong Hệ sinh thái;

- Đối với những mã nạp đã được nạp trước khi có Tài khoản ưu đãi sẽ được chuyển số dư về Tài khoản ưu đãi;

- Khách hàng có thể chuyển số dư trong Tài khoản ưu đãi của mình sang Tài khoản ưu đãi của khách hàng khác.

3. Hiệu lực

- Chính sách sử dụng tài khoản ưu đãi có hiệu lực từ 15/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 hoặc đến khi Công ty có chính sách mới, tùy từng thời điểm nào đến trước.

Last updated