Links
Comment on page

Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các quy định tại Điều khoản sử dụng tài khoản dưới đây ("ĐKĐK") trước khi thực hiện thao tác đăng ký/đăng nhập tài khoản.
Bằng việc đăng ký/đăng nhập tài khoản, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng: (i) đã chấp thuận toàn bộ nội dung của ĐKĐK này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này và (ii) theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.
Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập của mình
1. Giải thích từ ngữ
· Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào liên quan hoặc được dẫn đến Meey ID bao gồm cả sản phẩm, dịch vụ mà Quý khách đang truy cập;
· Khách Hàng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Sản Phẩm;
· Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản của Khách Hàng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào;
· Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Khách Hàng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Sản Phẩm;
· Tài Khoản Giao Dịch có tên gọi là Meey Pay: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập trong đó thể hiện số tiền Khách Hàng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm;
· Tài Khoản Công Ty: là tên gọi của tài khoản được cấp cho các đối tượng: pháp nhân, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, bao gồm tài khoản của tổ chức đó và (các) Tài Khoản Nhân Viên (như định nghĩa dưới đây), trong đó Khách Hàng có Tài Khoản Công Ty có thể tự sử dụng Dịch Vụ và sử dụng các Tính Năng Chuyên Dụng (như định nghĩa dưới đây) để cho phép nhân viên của mình sử dụng Dịch Vụ thông qua Tài Khoản Nhân Viên.
· Tài Khoản Nhân Viên: là Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng là cá nhân hiện đang là người lao động thuộc tổ chức là Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty, được tổ chức đó thêm vào Tài Khoản Công Ty với danh nghĩa Tài Khoản Nhân Viên, và chịu sự xác nhận, quản lý và thuộc trách nhiệm của Tài Khoản Công Ty đó.
· Tính Năng Chuyên Dụng: là tính năng quản lý của Tài Khoản Công Ty, trong đó Khách Hàng là tổ chức có thể thực hiện việc thêm mới, quản lý Tài Khoản Nhân Viên và các tính năng khác do Meey ID cập nhật tại từng thời điểm.
· Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Sản Phẩm;
· Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này;
· Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey ID và Khách Hàng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey ID, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;
· Bên: là Meey ID hoặc Khách Hàng tùy từng ngữ cảnh;
· Các Bên: là cả Meey ID và Khách Hàng;
· Thông tin cá nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật;
· Dữ Liệu Khách Hàng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Khách Hàng (bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin về thanh toán) mà Khách Hàng cung cấp cho Meey ID hoặc Meey ID có được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng, tiến hành giao dịch liên quan đến Sản Phẩm.
2. Phạm vi áp dụng
· ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Khách Hàng khi tiến hành đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Sản Phẩm.
· Ngoài ĐKĐK này, Khách Hàng cần phải đọc, hiểu và tuân theo các điều khoản, điều kiện, chính sách được Meey ID quy định riêng và đăng tải công khai cho từng Sản Phẩm trước khi Khách Hàng sử dụng bất kỳ tính năng và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Sản Phẩm đó.
3. Tài khoản Đăng Nhập
3.1 Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng:
· Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Khách Hàng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập vào Sản phẩm; và
· Dữ Liệu Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Map tại Chính Sách Bảo Mật được Meey ID áp dụng cho từng Sản Phẩm.
3.2 Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Sản Phẩm. Trường hợp Khách Hàng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Khách Hàng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Sản Phẩm.
3.3 Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:
· Đối với Khách Hàng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Sản Phẩm.
Nếu Khách Hàng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Khách Hàng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Sản Phẩm. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Khách Hàng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm; và
· Đối với Khách Hàng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Khách Hàng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Khách Hàng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Sản Phẩm.
3.4 Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Khách Hàng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Khách Hàng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey ID sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.
3.5 Khách Hàng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, tuy nhiên Meey ID xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Khách Hàng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.
3.6 Khách Hàng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Sản Phẩm bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Khách Hàng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.
3.7 Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Khách Hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Khách Hàng phải thông báo ngay cho Meey ID và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey ID. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey ID không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Khách Hàng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey ID.
3.8 Meey ID bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng với bất kỳ lý do nào.
3.9 Meey ID bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Khách Hàng đối với Sản Phẩm và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
· Meey ID phát hiện bất kỳ thông tin nào Khách Hàng cung cấp là giả mạo;
· Khách Hàng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Sản Phẩm;
· Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây và/hoặc bất cứ điều khoản, điều kiện, chính sách nào được quy định riêng cho từng Sản Phẩm;
· Meey ID buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án;
· Khi Khách Hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;
· Khi Khách Hàng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;
· Meey ID nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Khách Hàng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của bất kỳ Sản Phẩm nào;
· Meey ID có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Khách Hàng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Khách Hàng sở hữu.
Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Khách Hàng có thể gửi khiếu nại cho Meey ID.
3.10 Tài Khoản Công Ty:
3.10.1 Với Khách Hàng là tổ chức, ngoài việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Dịch Vụ, có thể lựa chọn đăng ký Tài Khoản Công Ty sau khi được Meey ID xét duyệt và thêm mới Tài Khoản Nhân Viên theo quy trình được hướng dẫn tại Website để sử dụng Tính Năng Chuyên Dụng.
3.10.2 Sau khi được Meey ID chấp thuận đăng ký Tài Khoản Công Ty, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty có trách nhiệm tự mình quản lý, sử dụng tài khoản phù hợp với các tính năng đã được Meey ID xây dựng cho từng Sản Phẩm.
3.10.3 Khách Hàng phải tạo/ thêm mới Tài Khoản Nhân Viên cho nhân viên đang là người lao động của mình theo quy định pháp luật, bảo đảm mỗi Tài Khoản Đăng Nhập của mỗi nhân viên chỉ là Tài Khoản Nhân Viên của 01 Tài Khoản Công Ty tại một thời điểm nhất định.
3.10.4 Sau khi được thêm vào Tài Khoản Công Ty, mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên sẽ coi như được thực hiện nhân danh Tài Khoản Công Ty, theo sự ủy quyền của tổ chức sở hữu Tài Khoản Công Ty cho cá nhân sở hữu Tài Khoản Nhân Viên. Theo đó, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên bao gồm cả việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập, sử dụng Dịch Vụ, v.v. kể từ khi Khách Hàng thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình.
3.10.5 Trường hợp Tài Khoản Công Ty bị tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc bị xoá do Khách Hàng là chủ sở hữu Tài Khoản Công Ty và/hoặc Tài Khoản Nhân Viên vi phạm ĐKĐK này, Meey ID cũng sẽ có quyền tạm ngưng, chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc xóa một, một số hoặc toàn bộ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc Tài Khoản Công Ty đó, tùy theo quyết định của Meey ID.
4. Nghĩa vụ của Khách Hàng
Trong quá trình truy cập, sử dụng Sản Phẩm, Khách Hàng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:
4.1 Nguyên tắc tuân thủ
Khi truy cập, sử dụng Sản Phẩm, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey ID. Meey ID sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey ID.
4.2 Nguyên tắc tôn trọng
Một số Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Khách Hàng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Khách Hàng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:
· Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;
· Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey ID cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.
· Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành
4.3 Thao tác trái phép:
Khách Hàng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Sản Phẩm:
· Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Sản Phẩm hoặc xây dựng phiên bản nhân bản của Sản Phẩm để công bố các thông tin liên quan đến Sản Phẩm;
· Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Sản Phẩm;
· Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Sản Phẩm;
· Đăng nhập và sử dụng Sản Phẩm bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey ID;
· Sử dụng thông tin của Sản Phẩm để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Sản Phẩm;
· Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Sản Phẩm.
4.4 Sử dụng trái phép
Khách Hàng không được sử dụng Sản Phẩm, hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Sản Phẩm để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:
· Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;
· Sử dụng Sản Phẩm để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
· Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;
· Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;
· Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
4.5 Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.
5. Giao dịch trên Sản Phẩm
Khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Sản Phẩm, Khách Hàng phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 3.3 trên đây và ngoài ra phải chuẩn bị các hồ sơ sau liên quan đến Khách Hàng để cung cấp cho Meey ID khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
· Đối với Khách Hàng cá nhân: một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:
- Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
- Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Đối với Khách Hàng tổ chức: một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác
6. Xử lý vi phạm và bồi thường
6.1 Báo cáo vi phạm
Nếu Khách Hàng phát hiện người sử dụng khác trên Sản Phẩm có hành vi vi phạm ĐKĐK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Meey ID để thông báo về vi phạm đó.
6.2 Thông báo vi phạm
Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 6.3 dưới đây, Meey ID có thể thông báo trước cho Khách Hàng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Khách Hàng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Khách Hàng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9 trên đây.
6.3 Hình thức xử phạt
Tùy theo nhận định của Meey ID ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Khách Hàng, Meey ID có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:
· Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Sản Phẩm liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.
· Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
· Yêu cầu Khách Hàng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey ID phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Khách Hàng. Theo đó, Khách Hàng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Meey ID có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách Hàng đã nạp vào Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có).
7. Giới hạn trách nhiệm
7.1 Meey ID không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:
· Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Sản Phẩm;
· Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Khách Hàng;
· Việc sử dụng Sản Phẩm sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;
· Các lỗi hoặc sai sót thuộc Sản Phẩm sẽ được sửa;
· Sản Phẩm hoặc máy chủ duy trì Sản Phẩm không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác
7.2 Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.
7.3 Sản Phẩm có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Khách Hàng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey ID được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey ID không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
7.4 Meey ID có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Meey ID không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.
7.5 Meey ID không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản Phẩm giả mạo, Sản Phẩm đã được sử dụng, Sản Phẩm không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.
7.6 Meey ID sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thỏa thuận, tranh chấp, khiếu nại nào giữa Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty và Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên.
7.7 Vui lòng tham khảo các điều khoản sử dụng đối với từng Sản Phẩm riêng trước khi sử dụng bất kỳ Sản Phẩm nào.
8. Bảo mật thông tin
8.1 Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Meey ID có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Khách Hàng và mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất.
8.2 Meey ID xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.
8.3 Meey ID luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey ID cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Meey ID xây dựng.
8.4 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chính Sách Bảo Mật được đăng tải tại từng Sản Phẩm trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Sản Phẩm.
9. Điều khoản khác
9.1 Meey ID bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Tài Khoản Đăng Nhập trong quá trình Cập Nhật này.
9.2 Meey ID không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Sản Phẩm hoặc tính năng của Sản Phẩm với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Meey ID có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Sản Phẩm mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
9.3 ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Khách Hàng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Sản Phẩm, Khách Hàng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của từng Sản Phẩm và/hoặc một dịch vụ cụ thể liên quan đến từng Sản Phẩm. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của từng Sản Phẩm, điều khoản và điều kiện riêng của Sản Phẩm sẽ được ưu tiên áp dụng.
9.4 ĐKĐK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.
9.5 ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey ID và/hoặc Khách Hàng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.