Quy định tạo tài khoản công ty trên Meeyland

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

I. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG TY

👩‍🏭Với Khách Hàng là tổ chức, ngoài việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập Meey ID theo tư cách cá nhân để sử dụng Dịch Vụ, có thể lựa chọn đăng ký Tài Khoản Công Ty. Sau khi được Meey Land xét duyệt, các Tài khoản công ty có thể thêm mới Tài Khoản Nhân Viên theo hướng dẫn tại đây, để sử dụng các tính năng chuyên dụng.

 • Sau khi được Meey Land chấp thuận đăng ký Tài Khoản Công Ty, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty có trách nhiệm tự mình quản lý, sử dụng tài khoản phù hợp với các tính năng đã được Meey Land xây dựng cho từng Sản Phẩm.

 • Khách hàng chỉ được phép tạo/ thêm mới Tài Khoản Nhân Viên cho nhân viên đang là người lao động của mình theo quy định pháp luật, bảo đảm mỗi Tài Khoản Đăng Nhập của mỗi nhân viên chỉ là Tài Khoản Nhân Viên của 01 Tài Khoản Công Ty tại một thời điểm nhất định.

 • Sau khi được thêm vào Tài Khoản Công Ty, mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên sẽ coi như được thực hiện nhân danh Tài Khoản Công Ty, theo sự ủy quyền của tổ chức sở hữu Tài Khoản Công Ty cho cá nhân sở hữu Tài Khoản Nhân Viên. Theo đó, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên bao gồm cả việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập, sử dụng Dịch Vụ, v.v. kể từ khi Khách Hàng thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình.

 • Trường hợp Tài Khoản Công Ty bị tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc bị xoá do Khách Hàng là chủ sở hữu Tài Khoản Công Ty và/hoặc Tài Khoản Nhân Viên vi phạm ĐKĐK này, Meey Land cũng sẽ có quyền tạm ngưng, chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc xóa một, một số hoặc toàn bộ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc Tài Khoản Công Ty đó, tùy theo quyết định của Meey Land.

👉 Bằng việc tạo lập, đăng ký TÀI KHOẢN CÔNG TY, Khách Hàng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng: TÀI KHOẢN CÔNG TY sẽ được quản lý và vận hành bởi Meey Land, phụ thuộc vào các chính sách, điều kiện điều khoản và chính sách bảo mật của Meey Land.

 • Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký 01 TÀI KHOẢN CÔNG TY để sử dụng. Trường hợp Khách Hàng đã có sẵn tài khoản cá nhân, Khách Hàng có thể đăng ký chuyển đổi sang TÀI KHOẢN CÔNG TY để sử dụng tính năng này.

 • TÀI KHOẢN CÔNG TY có toàn quyền sử dụng các sản phẩm dịch vụ như các tài khoản cá nhân thông thường, đồng thời, được dùng để quản lý, theo dõi lịch sử sử dụng của nhân viên và chi trả cho các dịch vụ Sản phẩm của Meey Land bằng ngân sách của doanh nghiệp.

 • Quý Doanh nghiệp muốn đăng ký TÀI KHOẢN CÔNG TY cần lập lại tài khoản Meey ID thông thường, hoặc sử dụng tài khoản Meey ID sẵn có của cá nhân.

👉Sau đó doanh nghiệp vui lòng:

👉Sau khi nhận được yêu cầu của Quý Doanh nghiệp: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ đăng ký/chứng từ có liên quan của Doanh nghiệp, Meeyland.com sẽ phản hồi thông tin xét duyệt cho Quý Doanh nghiệp.

Xem thêm hướng dẫn mở tài khoản công ty tại đây.

II. CÁCH THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG TY

Trong trường hợp Quý Doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin đăng ký tài khoản Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn cho: email, số điện thoại, người được ủy quyền phụ trách tài khoản thì Quý Doanh nghiệp có thể vào hệ thống của meeyland.com để thực hiện thay đổi.

Ngoài ra, nếu cần hỗ trợ Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ lại “Hotline: 0869 092 929” hoặc liên hệ trực tiếp Trung tâm Kinh doanh Meey Land số 0967 040 056. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hỗ trợ của Quý Doanh nghiệp.

III. CÁCH TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Sau khi được cấp quyền tài khoản Công ty, tài khoản của Quý Doanh nghiệp sẽ có tính năng thêm tài khoản nhân viên. Tài khoản nhân viên chỉ được cấp cho nhân viên trực thuộc Công ty, có hợp đồng lao động đúng quy định của Nhà nước.

Thông tin để Quý Doanh nghiệp tạo tài khoản nhân viên như email, số điện thoại có thể giống như thông tin tài khoản cá nhân của nhân viên đó. Nói cách khác, Meeyland.com chỉ kiểm tra trùng thông tin giữa tài khoản nhân viên và không kiểm tra trùng giữa tài khoản nhân viên và tài khoản cá nhân.

Xem thêm hướng dẫn tại đây.

IV. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CÔNG TY – NHÂN VIÊN

 1. Các thao tác tạo tài khoản nhân viên, phân chia hoặc thu hồi tiền… giữa ”Tài khoản Công ty” và các tài khoản nhân viên do Quý Doanh nghiệp tự thực hiện.

 2. Khi Quý Doanh nghiệp đã được cấp ”Tài khoản Công ty”, mọi trách nhiệm kiểm soát hoạt động của các tài khoản nhân viên thuộc về Quý Doanh nghiệp, Meey Land không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trong các trường hợp tranh chấp, khiếu nại liên quan đến vấn đề sử dụng tài khoản tại Meey Land giữa Quý Doanh nghiệp và nhân viên Công ty.

 3. Quý Doanh nghiệp có thể hỗ trợ nhân viên tạo mới tài khoản nhân viên (tài khoản đăng nhập Meey ID của nhân viên) qua số điện thoại, hoặc tìm kiếm và thêm tài khoản nhân viên thông qua Meey ID sẵn có của nhân viên. Khi nhân viên được thêm bằng Meey ID cá nhân sẵn có, lúc này tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ được hoạt động và sử dụng như tài khoản nhân viên, chịu toàn bộ sử quản lý và tuân theo hoạt động của Doanh nghiệp.

 4. Mỗi tài khoản đăng nhập Meey ID chỉ có thể là tài khoản nhân viên trực thuộc 01 ”Tài khoản Công ty”. Tài khoản đã chấp nhận là tài khoản nhân viên của một Công ty thì phải chịu mọi sự quản lý của ”Tài khoản Công ty”và chấp nhận mọi tính năng của ”Tài khoản Công ty”. Mọi trường hợp khiếu nại, tranh chấp giữa tài khoản nhân viên và ”Tài khoản Công ty” sẽ do khách hàng tự xử lý. Meey Land không liên đới, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hay giải quyết các trường hợp phát sinh này.

 5. Số dư trong ”Tài khoản Công ty”chỉ có thể được dùng để chuyển cho các tài khoản nhân viên trực thuộc tài khoản Công ty đó. Tài khoản nhân viên chỉ được tạo cho nhân sự trực thuộc Công ty, có hợp đồng lao đồng hợp lệ theo quy định của Nhà nước, không tạo cho nhân sự khác không trực thuộc Công ty.

 6. Tài khoản Công ty và số dư trong tài khoản Công ty (bao gồm tài khoản chính, tài khoản khuyến mại 1, tài khoản khuyến mại 2) không có chức năng sang nhượng, bán, cho, tặng, đăng hộ cho bất kỳ pháp nhân thứ 3 nào khác ngoài tài tài khoản nhân viên trực thuộc.

 7. Tại mỗi lần mua dịch vụ nạp vào ”Tài khoản Công ty”, Quý Doanh nghiệp vui lòng hoàn thiện thủ tục hợp đồng và chuyển khoản cho Meeyland.com bằng tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp đã được đăng ký với cơ quan Thuế.

 8. Tiền nạp vào ”Tài khoản Công ty” là tiền từ ngân sách của Công ty chi hỗ trợ cho nhân viên. Không hỗ trợ trường hợp nhân viên đóng chung tiền vào tiền của Công ty để nạp vào ”Tài khoản Công ty” tại Meey Land. Điều khoản này được nêu cụ thể trong hợp đồng tại mỗi lần Công ty mua dịch vụ của Meey Land. Trong trường hợp Công ty chi trước 100% nhưng trong đó có một phần hỗ trợ kinh phí cho nhân viên, sau đó sẽ thu hồi phần còn lại từ nhân viên hoặc các trường hợp tương tự thì cũng cần được quy định rõ trong Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng. Các trường hợp này, phía khách hàng có trách nhiệm tự thu hồi lại từ nhân viên qua lương/thưởng… theo quy định nội bộ của khách hàng, Meey Land không có trách nhiệm hỗ trợ nội dung này.

 9. Trường hợp Quý Doanh nghiệp không đảm bất kỳ điểm nào trong các điều khoản nêu trên, Meey Land sẽ thực hiện khóa chức năng tài khoản Công ty. Những tài khoản nhân viên vi phạm quy chế sẽ bị khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Việc sử dụng dịch vụ Sản phẩm cần tuân thủ mọi quy định liên quan của Meey Land.

V. THỜI HẠN SỬ DỤNG

 1. Thời hạn sử dụng tiền nạp/các gói dịch vụ Sản phẩm của “Tài khoản Công ty”, “Tài khoản nhân viên” sẽ tuân theo quy định thời hạn sử dụng của từng sản phẩm riêng biệt.

 2. Khi nhân viên bị thu hồi tiền/lượt tra cứu quy hoạch, thời hạn sử dụng Sản phẩm trong “Tài khoản nhân viên” sẽ được giữ nguyên.

VI. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN CÔNG TY

 1. Thêm mới và tạo hộ tài khoản nhân viên

 2. Sử dụng các dich vụ sản phẩm như tài khoản cá nhân thông thường.

 3. Chuyển được tiền từ “Tài khoản giao dịch” Meey Pay của Công ty sang cho nhân viên (thông qua tài khoản chính hoặc khuyến mại.

 4. Chuyển lượt xem quy hoạch của “Tài khoản Công ty” cho nhân viên (cho phép chuyển cho 01 nhân viên hoặc nhiều nhân viên cùng lúc).

 5. Toàn quyền thu hồi tiền hoặc lượt xem quy hoạch của nhân viên nếu tài khoản nhân viên đủ số dư thu hồi. Số lượt thu hồi không được lớn hơn số tiền/lượt đã chuyển cho nhân viên.

 6. Xem lịch sử hoạt động của nhân viên như lịch sử tra cứu quy hoạch, lịch sử đăng tin, lịch sử giao dịch của nhân viên.

 7. Theo dõi lịch sử chuyển/thu hồi lượt xem quy hoạch của nhân viên.

 8. Kiểm soát tin đăng của tài khoản nhân viên như xóa, sửa tin, điều chỉnh tin…

 9. Khóa tài khoản nhân viên

 10. Xóa tài khoản nhân viên

👉 Xem thêm hướng dẫn sử dụng tài khoản công ty tại đây.

VII. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

👩Tài khoản nhân viên sẽ chịu toàn quyền quản lý và giám sát bởi Doanh nghiệp. Tài khoản nhân viên có thể:

 1. Được quyền nhận chia tiền/số lượt tra cứu quy hoạch từ Tài khoản Công ty

 2. Không khuyến khích nhân viên tự nạp thêm tiền vào tài khoản nhân viên thuộc quản lý của Công ty. Trường hợp cá nhân nhân viên tự nạp thêm tiền vào tài khoản nhân viên, thì “Tài khoản Công ty” có toàn quyền kiểm soát, kể cả việc thu hồi tiền hay số lượt sử dụng tra quy hoạch trên meeymap.com (chỉ cần tài khoản nhân viên đủ số dư thu hồi).

 3. Không được chia tiền

 4. Sử dụng các dịch vụ Sản phẩm như một tài khoản Meey ID cá nhân thông thường.

Last updated